Manuskript

Falstaff
Falstaff oder Der dreyfach gefoppte, Falstaff ossia Le tre burle
D-Dl Mus.3796-F-505